Jezdec / zákonný zástupce připojeným podpisem na přihlášce stvrzuje, že jezdec je pojištěn v souladu s řády FMS AČR, UEM či FIM (podle typu podniku), závaznými pokyny pro pojištění zveřejněnými v Ročence FMS AČR pro daný rok a na částky v nich pro danou sezónu uvedené.

Účastník závodu definovaný článkem 60.1 VSŘ MS AČR zprošťuje na oficiálním podniku FMNR, pořadatele a činovníky, jejich zaměstnance, pomocníky a zástupce jakékoliv zodpovědnosti za ztrátu, škodu nebo zranění, které se mu může přihodit v průběhu závodu při oficiálním podniku nebo tréninku pro tento podnik, tak jak je uvedeno v čl. 110.3 Všeobecného sportovního řádu MS AČR.

Kromě toho, účastník přebírá zodpovědnost a potvrzuje FMNR, pořadatelům a činovníkům, jejich zaměstnancům, pomocníkům a zástupcům svojí plnou zodpovědnost vůči třetí straně za ztrátu, škodu nebo zranění, za které je částečně nebo plně zodpovědný.

V případě, že se v průběhu podniku přihodí, nebo zjistí zranění, resp .v případě, že charakter zranění vyžaduje vyšetření schopnosti pokračovat v motocyklovém podniku, podepsaný – vědom si nebezpečí ohrožení třetí strany – zbavuje lékaře jejich povinnosti zachovávat lékařské tajemstí vůči FMNR, resp. vůči zodpovědným činovníkům (lékař podniku, ředitel podniku, sportovní komisař), pracujícím na podniku.