Akreditaci novinářů si může vyzvednout od pátku od 14 hodin na obecním úřadě, kde budou přejímky. Je nutné předložit váš platný novinářský průkaz a podepsat dokument, že jste si přečetli pravidla o chování a budete se jimi řídit.

Blíž k trati se dostanete pouze po domluvě s traťovými komisaři a po předložení od nás vystaveného průkazu.

Prosím umístěte pozvánku ještě před začátkem akce na vaše média. Pokud budete něco publikovat pošlete nám odkaz, ať máme zpětnou vazbu.

Podmínky akreditace:

Všichni řádně akreditovaní obdrží kartičku a identifikační pásek, pro potřeby fotografování se označí vlastní vestou.

Do prostoru k trati mohou vstoupit akreditovaní novináři jen po dohodě s traťovým komisařem v daném úseku. Každý akreditovaný novinář musí bezpodmínečně dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla motoristického sportu, dbát pokynů pořadatelů a traťových komisařů. Svým chováním nesmí ohrozit průběh akce, bezpečnost svoji ani jiných osob a v žádném případě nevstupovat do zakázaných prostorů.

Každý držitel pasu si je vědom toho, že motoristický sport je nebezpečný a daného podniku se účastní na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že nyní, ani nikdy v budoucnosti nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či žalovat Motoklub Šléglov, organizátory, promotéry, nebo kluby, které mají co do činění s podnikem, ani jakýkoli účastnící se tým nebo jezdce, majitele závodiště a jiné organizace participující na podniku, včetně ředitelství, jednotlivých členů, činovníků, zaměstnanců, agentů, pracovníků služeb, zástupců a smluvních partnerů v případě, že dojde k osobnímu zranění, úmrtí nebo ztrátě jakéhokoliv druhu na straně držitele pasu v souvislosti s jeho přítomností na podniku. Akreditovaný novinář se zavazuje nepoškozovat Motoklub Šléglov nepožadovat po něm ani po jeho činitelích náhradu za jakékoliv škody způsobené třetí stranou (osobní zranění, úmrtí, škody nebo ztráty jiného druhu), které vznikly jako výsledek nebo v souvislosti s doloženou nedbalostí Motoklubu Šléglov.

Označení novináře je nepřenosné, je majetkem Motoklubu Šléglov. Porušení bezpečnostních a organizačních pravidel, jakož i neuposlechnutí instrukcí organizačních pracovníků, může vést k okamžitému odebrání tohoto označení.