XXI. Kolštejnský okruh • Branná 8.–9. 9. 2018

 

AČR 210/409, EMN10/40

Přebor AČR v jízdách pravidelnosti historických
silničních závodních motocyklů a sidecarů

 

1. Oznámení
Moto klub Šléglov v AČR pořádá mezinárodní podnik historických závodních motocyklů, supersportovních strojů a sidecarů (Přebor ČR JPHZM). Jízdy pravidelnosti jednotlivých tříd se uskuteční 8.-9.9.2018 pod názvem XXI. Kolštejnský okruh o Cenu Václava Paruse. Podnik je zapsán v kalendáři MS AČR pod pořadovým číslem AČR 210/409 a EMN 10/400.

2. Sekretariát pořadatele
Obecní úřad Branná
788 25 Branná 23
e-mail: moto@branna.eu doplnit telefon případně fax

3. Trať
Délka okruhu je 2000 m, šíře vozovky je 6-9 m, převýšení 40 m. Parkoviště závodních strojů je vně okruhu, přístup je pouze po okruhu před uzávěrkou závodní tratě. Boxy jsou v prostoru startu a cíle. Závody se pojedou proti směru hodinových ručiček na silnici kolem obce a obcí Branná (okres Šumperk, kraj Olomoucký). Nedílnou součástí ZU je plánek trati.

4. Předpisy
Podnik bude uspořádán v souladu s Všeobecným sportovním řádem MS AČR, řády silničních závodů MS AČR a těmito Zvláštními ustanoveními.

5. Činovníci
Ředitel podniku Jan Adámek
Předseda jury Tomáš Jenčovský
Členové jury Milan Vorel, Jan Mejstřík
Hlavní technický komisař Oldřich Prokop
Techničtí komisaři Jaroslav Rolc, Karel Bušta
Hlavní časoměřič Vlastimil Lobiš
Tajemník podniku Ivo Burian
Vedoucí lékařské služby MUDr. Gilbert Houndjo

6. Kategorie a třídy jízdy pravidelnosti
Jízdy jsou určeny pro motocykly v kategoriích sólo a sidecar následovně:
K označení stroje smí být použity tabulky elipsovitého tvaru 285x235 mm. Rozměry číslic: výška 140 mm, šířka 80 mm – dle řádů FMS AČR. Písmeno označující kategorii je o polovinu menší než číslice.

Sportovní podnik je přístupný jezdcům, držitelům národní, mezinárodní, FIM Europe a FIM licence vydané MS AČR. U DMSB platí také licence H pro jízdu pravidelnosti. Držitelé licencí vydaných jinou FMN předloží souhlas se startem.
Jízd pravidelnosti se mohou zúčastnit pouze originální historické závodní a supersportovní silniční motocykly sólo a sidecary do roku výroby 1978 ( nebo jejich přesné repliky ). Označení stroje startovním číslem si zajistí jezdec sám.
O přidělení startovního čísla rozhoduje pořadatel.

7. Povolený počet jezdců
Maximální povolený počet jezdců je následující:
Motocykly sólo - trénink: 26 jezdců závod: 26 jezdců
Sidecary - trénink: 20 jezdců závod: 20 jezdců

V případě malého počtu účastníků v některých třídách si pořadatel vyhrazuje právo tyto třídy sloučit,
jejich hodnocení bude provedeno samostatně.

8. Přihlášky a startovné
Přihlášky musí být podány na oficiálním formuláři nebo elektronicky a musí být doručeny pořadateli do 24. srpna 2018. Přihlásit se lze nejvýše do dvou kategorií (kromě sidecarů). Odeslání přihlášky pořadateli žadatel respektuje podmínky „Zvláštního ustanovení“ a také případné nutné změny vydané jako „Prováděcí ustanovení“. Přihlášky budou potvrzovány prostřednictvím e-mailu. Startovní listina bude zveřejněna na internetových stránkách www.kolstejnskyokruh.cz (od 1.9.2018). Zařazení do startovní listiny nahrazuje potvrzení startu. Přihlášky došlé po uzávěrce nemusí být přijaty. Startovní čísla přiděluje pořadatel dle slučování tříd a dle organizačních možností.

Adresa: Obecní úřad
788 25 Branná
E-mail: moto@branna.eu

Úhrada vkladů bude prováděna bankovním převodem na účet nebo u formální přejímky hotově s příplatkem 500 Kč k ceně startovného.

Kategorie B, C, E………………………………………………………………………….....1 500 Kč
V případě dvojitého startu se toto startovné v kategorii B, C, E započítává jako první
Ostatní kategorie (F, H, J, K, L, R, S, T, U, V, W, X)………………………………………..1 700 Kč
Sidecary……………………………………………….……………………………………….500 Kč
Dvojitý start…………………………………………………………………………………..+500 Kč

Součástí vkladu je pojištění odpovědnosti účastníka akce.

9. Administrativní a technická kontrola
Žádnému jezdci nebo stroji není povolen vstup na trať, aniž by prošel administrativní a technickou kontrolou. Přejímka strojů bude prováděna v parkovišti závodních strojů (PZS) v prostoru náměstí v Branné dle časového rozvrhu:
všechny třídy – pátek 7.9. od 14.00 do 20.00 a sobota 8.9. od 7.00 do 8.30 hodin
Přejímky se účastní jezdec, popřípadě spolujezdec, s určenou schválenou výstrojí, technickou kartou, licencí a technickou dokumentací. Dojde-li v době pořádání podniku k nehodě závodního stroje, bude nařízena opakovaná technická prohlídka.

10. Trénink
9. Sobota 8.9.2018
Mimo určenou dobu tréninků je přísně zakázáno jezdit se závodním strojem po dráze.
Na start se kvalifikují všichni jezdci , kteří ujedou v obou trénincích minimálně 3 kola. Jezdci přihlášení do dvou tříd musí absolvovat aspoň 4 tréninková kola a tato 4 kola musí být součtem kol absolvovaných v obou třídách. Postavení na startu v přeboru JPHZM určí pořadatel. Časový rozvrh může být upraven podle počtu jezdců ve třídách.

11. Jízda pravidelnosti - časový rozvrh
Neděle 9.9.2018
Start jízdy pravidelnosti ve všech kategoriích a třídách bude hromadný s motorem v klidu na znamení startéra. Roztlačovat motocykl musí zásadně jezdec. Není-li jezdec schopen svůj motocykl bez pomoci roztlačit, startuje z poslední řady, což nejpozději do skončení tréninků ohlásí řediteli závodu. Jezdec roztlačující motocykl s pomocí odstartuje až na pokyn pomocníka startéra. Pokud jezdec neodstartuje do 20 vteřin , musí okamžitě odtlačit stroj ze závodní dráhy. Předčasný start se trestá 60 trestnými body. V případě špatného počasí bude start prováděn z důvodu bezpečnosti jezdců postupně v dohodnutých intervalech. Po projetí prvého kola časoměřiči provádějí měření dalších okruhů. Hodnocená měřená kola jsou určena před jízdou a zná je pouze sportovní komisař a časoměřič. Naměřené časy se porovnávají se základním časem druhého kola. Časové rozdíly od základního kola v 0,01 vteřiny se přepočítávají na body. Pro výsledné hodnocení se body sčítají. Pořadí se určuje součtem množství trestných bodů. V případě shody se jako pomocné krierium použije rozdíl času v 0,001 vteřiny. Hodnocení jsou všichni jezdci, kteří projedou cílem pod šachovnicovým praporem. Body za absolutní pořadí do Přeboru ČR jsou přidělovány jen držitelům licence AČR.
Po projetí cílem závodu jezdci pokračují ve směru jízdy závodu a budou pořadateli navedeni do parkoviště závodních strojů.

Časový harmonogram 9. 9. 2018: Slavnostní zahájení 8:20 – 8:30.

Vyhlášení výsledků a vítězů proběhne na náměstí 15 minut po poslední jízdě.

12.Ceny
Vyhlášení tří nejúspěšnějších jezdců v kategoriích přeboru JPHZM bude provedeno bezprostředně po skončení poslední jízdy. Věcné ceny budou předány při slavnostním ceremoniálu.

13. Protesty
Všechny protesty musí být v souladu s Disciplinárním řádem MS AČR doloženy vkladem 5.000 Kč. Protest nemůže být přijat proti výroku ředitele závodu, sportovního komisaře nebo jiného činovníka. Při JPHZM nelze podat protest proti naměřenému času.

14. Kontroly
V průběhu podniku se budou provádět namátkové kontroly na přítomnost alkoholu a omamných látek.

15. Palivo
Lze použít palivo dle konstrukčních potřeb motocyklu a v souladu s Technickými řády. Jezdec použije palivo uvedené v technické kartě. Palivo pořadatel nezajišťuje. Nejbližší čerpací stanice: Hanušovice, Lipová Lázně, Jeseník.

16. Pojištění
V souladu s článkem 110.1 Všeobecného sportovního řádu pojištění třetí strany pokud se týče jezdců, spolujezdců, soutěžících a činovníků v případě nehody přihodivší se třetím osobám během podniku je v zodpovědnosti pořadatele. Pořadatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti účastníků akce za škodu způsobenou provozem jeho vozidla při sportovní akci. Poplatek za toto pojištění je součástí startovného.
Tento podnik je pojištěný proti škodám způsobeným třetím osobám na věcech nebo majetku prostřednictvím pojistné smlouvy číslo: 7721068860 - Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group prostřednictvím pojišťovací makléřské společnosti Platinum Consulting, s.r.o.
Pořadatel se zříká veškeré odpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů vzniklé při nehodě, kterou si závodníci způsobí při sportovní akci vzájemně mezi sebou, při ohni, nebo při jiných případech.
Vydáním souhlasu se startem každá FMN potvrzuje, že jezdec (spolujezdec) je pojištěn v souladu s požadavky s FIM Europe.

17. Parkoviště závodních strojů – boxy
Do parkoviště závodních strojů mají přístup jezdci, mechanici a doprovod. Jezdec je zodpovědný za pořádek a chování svých mechaniků a doprovodu v parkovišti závodních stojů.

18. Nájezd na trať a výjezd z trati
Jezdci odjíždějí z parkoviště ke startu za zaváděcím vozidlem ve směru jízdy závodu. Výjezd z trati dle bodu 9.

19. Vzdání se odvolání proti sportovním autoritám
Nezávisle na požadavcích Všeobecného sportovního rádu MS AČR se zúčastnění jezdci a spolujezdci zříkají všech práv na odvolání se proti pořadateli a zříkají se uplatňovat nároky vůči pořadateli, jeho zástupcům nebo zprostředkovatelům arbitráží, před soudem nebo každým jiným způsobem, který nepředvídá Všeobecný sportovní řád pro všechny škody, za které by mohli být vystaveni zodpovědnosti v důsledku všech činů nebo opomenutí pořadatelů, jeho činovníci, zástupci nebo zprostředkovatelé použitím těchto ustanovení.

20. Závěrečná ustanovení
Jury je oprávněna vydat jako součást těchto „Zvláštních ustanovení“ prováděcí ustanovení, která řeší případné změny pro pořádaný podnik. Pořadatel si vyhrazuje v případě mimořádných událostí podnik odvolat nebo odložit. Rovněž vyšší moc zprošťuje pořadatele povinnosti dodržení závazků vůči jezdcům.

Jan Adámek
ředitel závodu

Ivo Burian
tajemník závodu

Schváleno MS AČR